Szczegółowy Program Zjazdu

AULA BUDYNEK REKTORATU PUM ul. Rybacka 1

 

Środa 14.09.2022 

16:30 – otwarcie Kongresu

Wykłady inauguracyjne

17:00 – Profesor Ryszard Aleksandrowicz – in memoriam.

            Ciszek, B.

17:25 – Polska Baza Genetyczna Ofiar Totalitaryzmów (PBGOT) na przestrzeni lat.

            Ossowski A.

17:50 – Wyzwania i możliwości w badaniach endogennych kannabinoidów.

            Roszkowska A.

 

AULA Budynek Rektoratu PUM ul. Rybacka 1

Czwartek 15.09.2022

Wykłady plenarne

Prowadzący: prof. Jerzy Walocha, prof.  Janusz Moryś

9:00 – Technologie XXI wieku a diagnostyka i terapie zaburzeń psychicznych

            Samochowiec J.

9:25 – Integrative Nuclear FGFR1 Signaling in Development of mDA Neurons

            Klejbor I., Stachowiak MK, Stachowiak E

9:50 – Tętnicze sieci dziwne w układzie tętnic podstawy mózgowia ssaków

            Frąckowiak H., Zdun M.

Sesje przedpołudniowe

Czwartek 15.09.2022

 

SESJA 1 – NEUROANATOMIA I

Aula, Budynek Rektoratu PUM ul. Rybacka 1 czwartek 15.09.2022 godz. 11:00 – 13:00

Prowadzący: dr hab. Ilona Klejbor prof. UJK, dr hab. Przemysław Kowiański prof. GUMed

11:00 – Wpływ inhibicji proteasomów na poziom cytokin prozapalnych w strukturach okołokomorowych kresomózgowia

Wójcik S., Spodnik E., Spodnik JH.

11:15 – Immunohistochemiczna detekcja klasycznych i nowych neuropeptydów w przedmurzu szczura

Borowicz A., Pałasz A., Suszka-Świtek A., Piwowarczyk-Nowak A., Bogus K., Bajor G.

11:30 – Rola jednostki nerwowo-naczyniowej w procesach degeneracyjnych i naprawczych indukowanych zaburzeniami mózgowego przepływu krwi – podsumowanie badań in vivo

Kowiański P., Lietzau G., Wójcik S., Spodnik J., Steliga A., Waśkow M., Moryś J., Karwacki Z.

11:45 – Przynależność pęczków podłużnych powierzchownych mostu do zstępujących dróg nerwowych.

Grzegorczyk M., Skadorwa T., Tarka, S., Ciszek B., Szopiński K.

12:00 – Anatomia mikrochirurgiczna i endoskopowa szczeliny naczyniówkowej w trzonie komory bocznej

Ciołkowski M.

12:15 – Jak aktywność ruchowa zwierząt wpływa na lokalizację i aktywację komórek wiążących wapń w móżdżku?

Melka N., Pszczolińska A., Klejbor I., Ludkiewicz B., Kowiański P., Moryś J.

12:30 – Ocena immunoreaktywności glikoproteiny CD107a w strukturach okołokomorowych przodomózgowia w odpowiedzi na podanie inhibitorów proteasomów

Miazek W., Spodnik E., Spodnik JH., Wójcik S.

 

SESJA 2 – UKŁAD NACZYNIOWY I SERCE

 

Prowadzący: prof. Adam Kosiński, dr Jacek Szymański

SALA RADY WYDZIAŁU, Budynek Rektoratu PUM ul. Rybacka 1 czwartek 15.09.2022 godz. 11:00 – 13:00

11:00 – Kanał tętnicy szyjnej – anatomia mikroskopowa.

Żytkowski A., Wysiadecki A.

11:15 – Współwystępowanie wielokrotnych tętnic i żył nerkowych człowieka w badaniach tomografii komputerowej.

Wróbel G., Spałek M., Kuder T.

11:30 – To się rusza! – czyli o perystaltyce przewodu piersiowego słów kilka

Kowalczyk A.

11:45 – Metodologia pozyskiwania trójwymiarowych geometrii tętnic przeszywających

Rzepliński R., Tomaszewski M., Sługocki M., Tarka S., Kwiatkowska M., Kucewicz M., Krajewski P., Małachowski J., Ciszek B.

Podsesja posterowa

12:00 – Charakterystyka zróżnicowania oraz występowania mięśni brodawkowatych przegrodowych w sercach ludzi dorosłych

Zajączkowski, Kaczyńska-Miotk A., Kosiński A.

12:06 – Analiza struktury przestrzennej drogi odpływu krwi prawej komory serca człowieka dorosłego.

Kaczyńska-Miotk A., Bobkowska K., Zajączkowski M., Kosiński A.

12:12 – Rola mechanizmów mechanotransdukcji wywołanej masażem mięśni szkieletowych, w procesie angiogenezy

Krupa R., Siwek K., Dzięgiel P., Andrzejewski W.

12:18 – Zmienność anatomiczna przebiegu lewej żyły odpromieniowej pomiędzy obojczykiem i mięśniem podobojczykowym: przedstawienie przypadku klinicznego

Kaczorowski J., Sodnik JH., Sidor-Kaczmarek J., Majak K., Kowiański P.

12:24 – Pierścień żylny okołoaortalny – trzy przypadki zmienności odejścia żyły nerkowej lewej

Krypets I., Piotrowska W., Piotrowski M., Spodnik JH., Kowiański P.

12:30 – The superficial axilloulnar artery in man – a case report

Flisiński P.

12:36 – Przypadek atypowego układu naczyń żylnych odprowadzających krew z tylnej ściany klatki piersiowej i brzucha

Partyka C., Lipska N., Moryś J.

12:42 – Przetrwały otwór owalny – studium przypadku

Krzysiek W.

SESJA 3 – ANATOMIA GŁOWY

 

Prowadzący: prof. Michał Szpinda, dr hab. Iwona Teul

SALA SEMINARYJNA A, Budynek Rektoratu PUM ul. Rybacka 1 czwartek 15.09.2022 godz. 11:00 – 13:00

11:00 – Anatomiczne uwarunkowania powikłań po zabiegach medycyny estetycznej z użyciem toksyny botulinowej typu A (BoNT-A)

Kukulski M.

11:15 – Ocena stopnia zmian morfologicznych na powierzchniach stawowych stawów skroniowo-żuchwowych na historycznym materiale szkieletowym

Stangert A., Teul I.

11:30 – Mikrourazy szkliwa zębów stałych a pierwiastki ziem alkalicznych – poszukiwanie związku w ocenie diety dawnych mieszkańców Wrocławia

Dąbrowski P., Kulus M., Grzelak J.

11:45 – Morfologia i morfometria otworu wielkiego w czaszce łódkowatej (scaphocephalia)

Skadorowa T., Wierzbieniec O.

12:00 – Wpływ zmian w stawach skroniowo-żuchwowych na morfologię stawu szczytowo-potylicznego w kolekcji „Kuronia”

Teul I., Stangret A., Nowaczewska W., Tomasik M.

Podsesja posterowa

12:15 – Ocena warunków anatomicznych twarzowej części czaszki u pacjentów z rozszczepem podniebienia na podstawie zdjęć cefalometrycznych

Zawiślak A., Janiszewska-Olszowska J., Grocholewicz K.

12:21 – Anatomia kompleksu oponowo więzadłowego okolicy górnego stoku i grzbietu siodła

Kunicki J., Hur J., Dąbrowska A.

12:27 – Rozwój zatoki szczękowej w odniesieniu do podniebienia twardego w badaniach tomografii komputerowej u dzieci

Kiciński P., Małachowska B., Szymański J., Polguj M., Grzelak P., Podgórski M.

12:33 – Mechanizmy kompensacyjne w budowie czaszki spowodowane prognatycznym wzrostem żuchwy

Tomasik M., Teul I., Tomasik E.

12:39 – Geometria opony twardej człowieka

Kędzia A., Derkowski W.

12:45 – Foramen magnum morphometry in children based on CT examination.

Wilk R., Moroz M., Zięba K., Likus W.

12:51 – Otwór zewnętrzny kanału tętnicy szyjnej – analiza topograficzna i morfometryczna oraz jego znaczenie kliniczne

Deręgowski K., Palus D., Spodnik JH., Dziewiątkowski J., Cegła A., Kowiański P.

12:57 – Ocena okienka okrągłego w obrazach tomografii komputerowej dla potrzeb implantacji wszczepem ślimakowym

Dzięciołowska-Baran E., Amernik K., Mielnik M., Gawlikowska-Sroka A.

Sesje popołudniowe

SESJA 4 – NEUROANATOMIA II

AULA, Budynek Rektoratu PUM ul. Rybacka 1 czwartek 15.09.2022 godz. 16:45 – 18:30

 

Prowadzący: prof. Bogdan Ciszek, dr hab. Sławomir Wójcik

16:45 – Wpływ hipercholesterolemii na budowę ściany naczyniowej oraz funkcję bariery krew-mózg

Czuba-Pakuła E., Głowińki., Wójcik S., Lietzau G., Kowiańki P.

17:00 – Wewnątrznaczyniowa endoskopowa anatomia kanału nerwu odwodzącego (kanał Dorella)

Kunicki J., Krajewski P., Ciszek B.

17:15 – Wpływ stresu wczesnodziecięcego na aktywację jader ciała migdałowatego u dorosłych samic i samców szczura

Pszczolinska A., Ludkiewicz B., Melka N., Kowiański P.

17:30 – Anatomia endoskopowa tętnic podstawy mózgowia

Sługocki M.

17:45 – Anatomia mikrochirurgiczna żył okolic kompleksu nerwów VII/VIII w okolicy kąta mostkowo-móżdżkowego

Hur J., Kunicki J., Ciszek B.

18:00 – Ocena pola powierzchni rdzenia kręgowego ocenianego metodą rezonansu magnetycznego w odcinku szyjnym u dorosłych z rozpoznaniem stwardnienia rozsianego

Salwowska N., Bajor G., Maciejewski M., Maciejewska K.

Podsesja posterowa

18:15 – Społeczna izolacja a budowa i funkcjonowanie ludzkiego mózgu.

Sobczak K., Kornaga J., Paruszewska-Achtel M.

18:21 – Neuroanatomia struktur mózgu odpowiedzialnych za powstawanie czynności EEG na podstawie obserwacji własnych

Derkowski W., Kędzia A.

18:27 – Aspekty anatomiczne i kliniczne nerwu międzykostnego tylnego przedramienia

Lepich T., Karaś R., Kania K., Machnik-Broncel J., Bajor G.

18:33 – Stres a aktywność ciała migdałowatego szczura – schemat zmian w ontogenezie.

Ludkiewicz B., Ebertowska A., Melka N., Klejbor I., Dziewiątkowski J., Moryś J.

 

SESJA 5 – ANATOMIA MIKROSKOPOWA

SALA RADY WYDZIAŁU, Budynek Rektoratu PUM ul. Rybacka 1 czwartek 15.09.2022 godz. 16:45 – 18:30

Prowadzący: prof. Barbara Wiszniewska; prof. Paweł Sysa

16:45 – Morfologia gonady samców szczurów po ekspozycji in utero na leki immunosupresyjne

Freus M., Kolasa A., Kabat-Koperska J., Frulenko I., Wiszniewska B.

Podsesja posterowa

17:00 – Makroskopowa i mikroskopowa analiza powierzchni języka leniuchowca dwupalczastego (Choloepus didactylus Linnaeus, 1758) (Pilosa:Folivora)

Goździewska-Harłajczuk K., Hamouzova P., Klećkowska-Nawrot J., Cizek P., Stegmann KO.

17:06 – Analiza immunoekspresji wybranych cytokin: IL-12, IL-17 i TNFa w komórkach nabłonkowych błony śluzowej jamy ustnej u pacjentów z łuszczycą i osób zdrowych

Sagan P., Grabowska M., Kiedrowicz M., Duchnik E., Piasecka M., Marchlewicz M.

17:12 – Badania histologiczne i histochemiczne gruczołu łzowego u wyjca czarnego (Alouatta caraya Humboldt, 1812) (Haplorthini: Atelidae)

Klećlowka-Nawrot JE., Goździewka-Harłajczuk K., Stegmann KO.

17:18 – Badania histologiczne powieki górnej i powieki dolnej u tapira amerykańskiego (Tapirus terretris Linnaeus, 1785) (Perissodactyla: Tapiridae)

Klećkowska-Nawrot JE., Goździewska-Harłajczuk K., Stegmann KO.

17:24 – Badania histologiczne powieki górnej i powieki dolnej u mary patagońskiej (Dolichotis patogonumZimmermann, 1780) (Rodentia: Hystricomorpha)

Klećkowska-Nawrot JE., Goździewska-Harłajczuk E., Stegmann KO.

17:30 – Budowa histologiczna rogówki oraz tapetum lucidum u kotika afrykańskiego (Arctocephalus pusillus pusillus Schreber, 1775) (Pinnipedia: Otarlidae)

Klećkowska-Nawrot JE., Goździewska-Harłajczuk K., Stegmann KO, Barszcz K.

17:36 – Czy plemniki mogą reagować na zapach/chemoatraktanty?

Kolasa A., Wiszniewska B.

17:42 – Analiza stężeń „trójki metali śmierci” we krwi u pacjentów po przeszczepieniu nerki

Wilk A., Romanowski M., Wiszniewska B.

17:48 – Morfologia języka likaona pstrego (Lycaon pictus pictus Temminck, 1820)

Goździewska-Harłajczuk K., Klećkowska-Nawrot J., Hamouzova P., Cizek P., Stegmann KO.

17:54 – Influence of hormonal imbalance on the integrity of seminiferous epithelium in the teste of adult rats chronically exposed to letrozole and rats exposed to soya isoflavones

Misiakiewicz-Has K., Pilutin A., Wiszniewska B.

18:00 – The effects of colostrum supplementation on the expression of cellular junctions proteins in the intestine of rabbits

Rzeszotek S., Trybek G., Tarnowski M., Serwin K., Jaroń A., Scheider G., Kolasa A., Wiszniewska B.

18:06 – Can long-term administration of letrozole affect bone tissue in male rats?

Pilutin A., Wiszniewska B.

SESJA POSTEROWA 6 – ANATOMIA VARIA

SALA SEMINARYJNA A, Budynek Rektoratu PUM ul. Rybacka 1 czwartek 15.09.2022 godz. 16:45 – 18:30

 

Prowadzący: prof. Franciszek Burdan, dr hab. Aleksandra Gawlikowska-Sroka

16:45 – Morphometric study of the primary ossification centers of the sphenoid bone in the human fetus

Grzonkowska M., Baumgart M., Badura M., Wiśniewski M., Biernacki M., Szpinda M.

16:51 – Morphometric study of the primary ossification centers of the occipital bone in the human fetus.

Grzonkowska M., Baumgart M., Badura M., Wiśniewski M., Lisiecki J., Szpinda M.

16:57 – Historia Kulawego

Zięba K., Likus W., Wilk R.

17:03 – Zmienności anatomiczne w występowaniu mięśnia dłoniowego długiego oraz podeszwowego w kontekście planowania naprawy ścięgna Achillesa

Cimek P., Bednarski J., Budzisz D., Łuszczewska-Sierakowska I.

17:09 – Zmienność anatomiczna przebiegu nerwu udowo-goleniowego w kontekście dostępu anatomicznego do pobrania przeszczepu w częstych operacjach kolana

Budzisz D., Bednarski J., Cimek P., Górska A.

17:15 – Budowa splotu ramiennego wilka szarego (Canis lupus)

Zdun M., Sysa P., Melnyk O., Grzeczka A., Graczyk S.

17:21 – Tętnice podstawy mózgowia foki szarej

Zdun M., Ruszkowski JJ., Frąckowiak H.

17:27 – Morphological study of the pancreatic duct system in chinchilla (Chinchilla lanigeri Molina)

Kuchinka J., Radzimirska M., Kuder T., Szeleszczuk O., Szczurkowski A., Nowak E.

17:33 – Analiza wpływu odmienności anatomicznych w obrębie górnych dróg oddechowych na występowanie zaburzeń oddychania podczas sny u ciężarnych

Gawlikowska-Sroka A., Konstanty-Kurkiewicz V., Dzięciołowska-Baran, Szczurkowski J.

17:39 – Nie każde powietrze pod kopułą przepony oznacza perforację przewodu pokarmowego

Klepacki Ł., Gielecki J.

17:45 – PFO anatomy assessment in terms of migraine headaches

Kruszewski P., Konarska-Kuszewska E., Węglarz P., Nowok M., Mizia-Site K., Bajor G.

17:51 – Znajomość i dostępność oznaczeń produktów szkodliwych dla kobiet ciężarnych i płodu

Fałek P., Fałek A., Towarek J., Ruchała M., Słabczyński P., Burdan F.

Wykłady Plenarne

Piątek

16.09.2022

Aula Budynek Rektoratu PUM ul. Rybacka 1

 

Prowadzący: prof. Piotr Baranowski, prof. Mirosław Topol

 

9:00 – Staw skroniowo-żuchwowy – czego Bochenek nie napisał

Burdan F.

9:25 – Tętnica promieniowa widziana oczami kardiologa interwencyjnego

Sadowski M.

9:50 – Jelito grube – nowości anatomiczne istotne kliniczne w Naszych projektach

Woźniak S., Grabowski K., Pytrus T., Kempiński R., Florjanski J., Grzelak J., Kurc-Daral B., Domagała Z., Zaleska-Dorobisz U., Lazarchuk I., Paulsen F.

10:15 – Esivier – oferta edukacyjna

 

 

Sesje przedpołudniowe

piątek 16.09.2022 godz. 11:00 – 13:10

 

SESJA 7 – DYDAKTYKA ANATOMICZNA I

AULA, Budynek Rektoratu PUM ul. Rybacka 1

Prowadzący: prof. Jerzy Gielecki, dr hab. Agnieszka Kolasa

11:00 – Novel Latin and English anatomical nomenclature in Terminologia Anatomica 2019 in relations to the cardiovascular system

Szpinda M.

11:15 – Zarys ilustracji anatomicznej

Wysiadecki G., Żytkowski A.

11:30 – 3D Anatomy: History, Current applications, and Future perspective

Gielecki, J., Rurkowski A., Ciucias M.

11:45 – Terra Incognita w muzealnictwie anatomicznym – spojrzenie z perspektywy standardów medycyny opartej na faktach

Domagała Z., Domański J., Wanat M., Simmons JE.

12:00 – A Retrospective view of medical students’ anatomical education: Trends in anatomical science education

Balawender K., Biesiadecki M., Polak-Boroń K., Cicias M., Gielecki JS., Orkisz S.

12:15 – Anatomia topograficzna i mikroskopowa zatoki jamistej: przegląd zagadnień oraz podsumowanie badań własnych

Wysiadecki G.

12:30 – Pozyskiwanie materiału kostnego do ćwiczeń z Anatomii Prawidłowej – doświadczenia własne

Wiśniewski M., Baumgart M., Grzonkowska M., Szpinda M.

12:45 – Współczesne metody utrwalania materiału sekcyjnego – próba analizy porównawczej

Misiak M., Ciszek B.

 

 

SESJA 8 – UKŁAD RUCHU

SALA RADY WYDZIAŁU, Budynek Rektoratu PUM ul. Rybacka 1

Prowadzący: dr hab. Adam Kosiński, dr hab. Marcin Wiśniewski

11:00 – Zmienność anatomiczna budowy więzadła międzyguzkowego poprzecznego w kontekście stabilności ścięgna głowy długiej mięśnia dwugłowego

Bednarski J., Adamska K., Budzisz D., Cimek P., Nogalska A.

11:15 – Otwór łukowaty kręgu szczytowego

Zaiats V., Klepacki Ł., Gielecki J.

Podsesja posterowa

11:30 – Rozszczep kręgosłupa na historycznym materiale szkieletowym

Mularczyk M., Teul I., Gawlikowska-Sroka A., Dzięciołowska-Baran E., Moryś J.

11:36 – Analiza eksperymentalna oraz numeryczna biomechaniki kręgosłupa

Spodnik JH., Spodnik E., Krypets I., Pachocki Ł., Wolny R., Wiczenbach T., Meronk B., Andrzejewska A., Ricka M., Łuczkiewicz P., Wilde K.

11:42 – Morfologia więzadła biodrowo-lędźwiowego

Dąbrowski K., Ciszek B.

11:48 – Wstępne badania nad wpływem czasu od urazu więzadła krzyżowo-doczaszkowego do uzyskania ponownej sprawności stawu kolanowego psa zależnie od okresu wszczęcia rehabilitacji

Pęzińska-Kijak K., Baranowski P., Radzimińska EZ.

11:54 – Anatomia odcinak szyjnego kręgosłupa jeża zachodniego (Erinaceus europaeus)

Ruszkowski JJ., Zdun M., Gogulski M., Józefiak A., Hetman M.

12:00 – W pełni sprawny pianista z wrodzonym obustronnym zanikiem mięśnia prostownika krótkiego kciuka – studium przypadku

Dąbrowski K., Kowalczyk A., Palczewski P., Stankiewicz-Jóźwicka H., Wróblewski J., Ciszek B.

12:06 – Proporcje dołu podkolanowego w oparciu o badania płodów

Dąbrowski P., Abu-Faraj-Mączka S., Grzelak J.

12:12 – Analiza uszkodzeń postrzałowych kości długich z broni pneumatycznej z wykorzystaniem modelu uda ludzkiego

Wilk M., Chowaniec M., Bajor G.

12:18 – Morphometric study of the extensor carpi ulnaris muscle in the human fetus

Badura M., Szpinda M., Grzonkowska M., Baumgart M., Jarzembowska-Chodkiewicz M., Juchnowicz J.

12:24 – Morphometric study of the extensor digiti minimi muscle in the human fetus

Badura M., Szpinda M., Grzonkowska M., Baumgart M., Wiśniewski M., Flisiński P.

12:30 – Morphometric study of the extensor digitorum muscle in the human fetus

Badura M., Szpinda M., Grzonkowska M., Baumgart M., Paruszewska-Achtel M., Biernacki M.

12:36 – Growth dynamic of the supraspinatus muscle in the human fetus

Biernacki M., Szpinda M., Grzonkowska M., Baumgart M., Badura M., Wiśniewski M., Paruszewska-Achtel M.

12:42 – Musculus flexor carpi radialis w okresie płodowym

Siwek K., Suchanecka M., Ciach J., Mrożek A., Krupa R., Domagała Z.

Sesja popołudniowa

piątek 16.09.2022 godz. 14:00 – 16:15

AULA, Budynek Rektoratu PUM ul. Rybacka 1

Prowadzący: prof. Grzegorz Bajor, dr hab. Aleksandra Wilk

SESJA 9 – DYDAKTYKA ANATOMICZNA II

14:00 – Wykorzystanie fotogrametrii jako cyfrowej metody utrwalania preparatów

Bajor G., Dębski M., Lepich T., Cader S.

14:15 – Photorealistic, three-dimensional virtual models in effective medical anatomy education

Ciucias M., Gielecki J., Rutkowski A.

14:30 – Relacja anatomii radiologicznej do anatomii na przykładach medycznych

Skoczylas MM., Grabowski Ł.

14:45 – Practical and theoretical examinations in anatomy courses conducted in the COVID-19 pandemic. Cheating prevention during online assessments

Polak-Boroń K., Łopińska M., Ciucias M., Gielecki JS.

15:00 – Effects of teaching human anatomy to students during the COVID-19 pandemic

Łopińska M., Polak-Boroń K., Ciucias M., Gielecki JS.

15:15 – Współczesne metody utrwalania materiału sekcyjnego – próba analizy porównawczej

Misiak M., Ciszek B.

 

Podsesja plakatowa

15:30 – Ocena postaw studentów pielęgniarstwa i fizjoterapii wobec donacji ciała na cele dydaktyczne i naukowe

Likus W., Janiszewska P., Wilk R., Zięba K.

15:36 – „Za drzwiami prosektorium” – ocena postaw studentów wobec zajęć prosektoryjnych

Likus W., Krupa A., Zięba K., Markowicz-Jureczko U., Wilk R., Giller M.

15:42 – Nauczanie anatomii wspomagane rówieśniczo w czasie pandemii COVID-19 – jednoośrodkowe randomizowane badania naukowe

Mrożek A., Domański J., Wanat M., Ciach J., Osuch A., Kurc-Darek B., Woźniak S., Domagała Z.

15:48 – Wykorzystanie narzędzi cyfrowych w kształceniu anatomii na kierunku pielęgniarstwo – doświadczenia własne

Witkowska-Zimny M., Szyszka M., Krucinska B., Gorgol A., Rzońca P.

15:54 – Lepsza anatomii radiologiczna czy anatomia…?

Klepacki Ł., Gielecki